Tot seguit, us fem menció de les mesures que cal tenir en compteper l’assistència a l’escola, totes elles publicades pel Departament d’Educació en el Pla de Reobertura de Centres Educatius i per l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

ENTRADA A L’ESCOLA
1.- Serà obligatori l’ús de mascareta en totes les instal·lacions de l’escola (a partir del 6 anys).
2- Es prendrà el control de temperatura.
3.- Es farà desinfecció del calçat.
4.- Es farà la desinfecció de les mans amb solució hidroalcohòlica.
5.-Estaran marcades les distancies de seguretat a les entrades i sortides evitant aglomeracions. S’estableix la distància mínima de 1,5 metres.
6.- L’entrada a les aules i vestuaris serà exclusiva pels alumnes, professors i personal administratiu.
7.- L’aforament del vestuari serà limitat (assegurant la distància interpersonal marcada). És per això, que ACONSELLEM que els alumnes vinguin ja canviats de casa per evitar l’espera en el torn d’entrada.
8.- En el cas dels alumnes més petits (a primera hora), podrà entrar un acompanyant per fer el canvi de vestuari. Aquest acompanyant haurà de passar el protocol de desinfecció.

DINS DE L’ESCOLA
1.- El vestuari servirà per deixar les bosses, jaquetes i sabates (ja desinfectades). Prohibit fer servir les dutxes.
2.- S’hauran de mantenir les distancies de seguretat a les entrades i sortides de les classes, evitant aglomeracions.
3.- A l’inici i al sortir de cada classe serà obligatori rentat de mans amb el gel desinfectant.
4.- Al final de cada classes hi haurà desinfecció de les barres i els terres de les aules.
5.- L’aforament de les aules estarà adequat al requisit de distància interpersonal.

SORTIDA I ENTREGA DE LES ALUMNES MÉS PETITES
L’entrega dels més petits serà com sempre, personalitzada, però a la porta de l’entrada.

PERSONAL EXTERN
L’Aforament de les recepcions serà de 2 persones.
Per a les persones que necessitin ser ateses a la recepció (informacions, vestuari,…) hauran de garantir l’aforament establert i la distància interpersonal. A l’hora d’atendre, es donarà prioritat a les entrades i sortides dels alumnes.
Queda prohibit l’accés del personal extern a les aules i vestuaris de l’escola.

MESURES DE NETEJA
A part de totes les mencionades anteriorment, i que es refereixen a les mesures del protocol, es farà l’habitual neteja i desinfecció diària de totes les instal·lacions.

CONTROL D’ACCÉS
Atesa la situació i havent explicat totes les mesures de prevenció, l’escola es reserva el dret de regular l’accés a les nostres instal·lacions en funció del compliment de les normes. Com bé sabeu, no es pot venir a l’escola si l’alumne està a l’espera d’un resultat PCR, conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19 o es troba en període de quarantena domiciliaria.